ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗАТ

ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗАТ
05.06.2021 Наталия Атанасова

преячели мои, по-неже тука оназ се састояха някои сабитя, неска сутримта се наложи да проведа видео чат сас Ч.Т., която е на море. ваф началото се чуваше само бодар хор од госпожи, които пеят ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗААААААААААТ, но после връската се стабелезира и проведохме слебния разговор:

К.Р. снешке, добардем! обаждаме се да питаме ти кога ще се върнеж од морето?
Ч.Т. Към момента не мога да отговоря на тоя въпрос.
К.Р. виш какво! ас нете питан за смисала на живота ти сепак! като човек те питан кога вазнамеряваж дасе пребереж!!1
Ч.Т. Защо да се прибирам? Какво е станало?
К.З. аф фи пуефапаф ефика!!1
Ч.Т. Моля?? Нищо не ти разбирам, Златине.
К.Р. златим казва, че си е прехапал езикад.
Ч.Т. Как си го прехапа?
К.З. еми кафо пфегризфаф кафела на теуефифора!!!!
Ч.Т. Каквоооо???
К.Р. казва, че го е прехапал, докато е по-ливал цветята.
Ч.Т. Сигорен ли си, че така каза?
К.Р. сигорем сам колкото пед-шес по мяуко сигорни котарака! од два дми така говори. вече мо разбиран сичко.
Ч.Т. Добре. Друго какво?
К.З. съфто фе ифпифкаф фаф легема фаф бафяфа беф да ифкан…
К.Р. казва, че също ного мо либсваж.
Ч.Т. Храна имате ли?
К.Р. определемо не!
Ч.Т. Как така НЕ! Колко определено? Какво стана с чувала гранули, който ви оставих?
К.З. фефад го ифаде.
К.Р. златим казва, че чувалад го дарихме на братята изванземни од проксима кентавар бета. там сега е голяма продоволствена криза. изчерпали са се залежите од роял хранин ваф земните недра и сега се налага да просяд по саседните пламети. горките хора…
Ч.Т. Да, много лошо. Горките хора. А с водата поне как сте?
К.З. ного фме фофре! нафофнифме афарфаменфа!!1
К.Р. ааа, за водата поне несе претеснявай! ного сме добре сас водата! сотримта развалихме ботонад на тоалентата и по-неже предварителмо я бяхме запушили саз тоалента хартиа, сега вода ис апартамента има доволмо! виш че сме тука горе на шкафа качеми, че почва да става далбоко. ало? ало, снешке, чуваме ле се?? нешто ти прекъсна интернетад. иди на уайфай пак дасе чуеме, че тука саседите од доло нешто искад да говоряд сас теп! АЛО! АЛООООО!!!!!1